Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

Projekt pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Głównym celem projektu jest zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Solca-Zdroju.

Projekt jest zbieżny z zapisami RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. z priorytetem inwestycyjnym 9b. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, celem szczegółowym: Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych, działaniem 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Zakres projektu realizowany przez Gminę Solec-Zdrój obejmuje:

1.Budowę deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowę ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej obejmujące m.in.:

- budowę deptaka pieszego,

- przebudowę ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej,

- budowę dwóch ogólnodostępnych toalet wraz z przyłączami,

- budowę elementów małej architektury w tym fontanny z przyłączami,

- budowę przyłącza do zasilania placu wielofunkcyjnego,

- budowę i przebudowę sieci niskiego napięcia,

- budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego,

- budowę systemu monitoringu miejskiego i punktów dostępowych WiFi,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ~ 0,55 km,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ~ 0,34 km jako kanał szczelinowy w ul. 1 Maja i Cichej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o długości łącznej ~ 1,06 km,

- nasadzenia nowej roślinności.

2. Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.:

- budowę siłowni plenerowej,

- budowę ścieżek pieszych,

- budowę jezdni manewrowej z miejscami postojowymi,

- budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu,

- budowę systemu monitoringu miejskiego,

- budowę elementów małej architektury,

- nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzonej zieleni.

3. Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.:

- budowę toalety wraz z przyłączami,

- budowę obiektu tężni solankowej wraz z przyłączami,

- budowę parkingu,

- budowę elementów małej architektury,

- budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia terenu,

- przebudowę punktu sterowniczo-pomiarowego,

- budowę systemu monitoringu miejskiego,

- wykonanie przegłębieniu terenu celem stworzenia stawu,

- przygotowanie gleby pod nasadzenia,

- nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzonej zieleni.

4. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.:

- budowę pomostu pływającego,

- budowę ścieżek spacerowych,

- przebudowę sieci oświetlenia.

5. Dobudowę windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju.

Zakres projektu realizowany przez Partnera projektu - Restaurację Magnolia Teresa Żółtak obejmuje zagospodarowanie terenu przed budynkiem Restauracji Magnolia.

Zakres projektu realizowany przez Partnera projektu - Powiat Buski obejmuje zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098 T wraz z przyległym terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103 T.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi - 14,68 ha.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5

W wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 3 nowe miejsca pracy

Całkowita wartość projektu wynosi  11 984 196,19  zł

Wartość dofinansowania w ramach RPOWŚ 4 266 666,67 zł  w tym UE 4 000 000 zł i Budżet Państwa 266 666,67 zł.

Koszt działań rewitalizacyjnych przypadających na Gminę Solec-Zdrój wynosi 11 762 355,81 zł  w tym 4 125 046,92 zł – dofinansowanie w ramach RPOWŚ

 

 

 

PFR Polski Fundusz Rozwoju ... czytaj więcej
Wynik Zapytania Ofertowego ... czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 2

... czytaj więcej

... czytaj więcej


Adres:

ul. 1-go Maja 8, Solec-Zdrój
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Niedziela
od 8:00 do 22:00
Znajdź trasę